Möt Jonas från Borås Energi och Miljö

Namn: Jonas Holmberg
Yrke: Marknadschef, Borås Energi och Miljö

Vad tycker du är bäst med Good Goods?
– Det är ett bra exempel på hur man kan utveckla olika systemlösningar genom samverkan. Avfallshantering är en traditionell bransch där vi behöver anstränga oss för att utveckla olika lösningar som passar kunderna och som går i takt med hur staden utvecklas. Borås förtätas, vilket innebär mindre allmänna ytor för exempelvis lagring av avfall, transporter, och då måste vi finna olika lösningar för att kunna tillgodose kundernas behov med att bli av med sitt avfall på ett smidigt och miljömässigt bra sätt. 

Vilken nytta ger Good Goods?
– Good Goods är en skräddarsydd avfallstjänst efter kundernas behov. Servicen levereras med små enkla bilar/ekipage som skapar en säker, bullerfri stadsmiljö.  Transporterna genererar en låg miljöpåverkan.

Hur skulle det här projektet (Good Goods) kunna utvecklas?
– Jag tror att konceptet håller rent logistikmässigt. Fordonen fungerar i stadsmiljö, bra med en omlastningscentral centrumnära. Det som måste utvecklas är ett hållbart affärskoncept där kunderna är beredda att betala för tjänsterna samtidigt som våra kostnader täcks. En utmaning är att skala upp projektet från ett pilotprojekt till ett hållbart kommersiellt koncept.